Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” // TCBPB

Kultura Bezpieczeństwa

Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” (ISSN 2353-6608) wydawane jest od 2014 roku – jako półrocznik – przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Czasopismo podejmuje problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedmiotem szczególnego zainteresowania publikowanych tekstów jest fenomen kultury bezpieczeństwa, rozważany na trzech płaszczyznach: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Stałą część czasopisma stanowią także recenzje publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności oraz informacje na temat konferencji naukowych realizowanych w tym obszarze.
Celem czasopisma jest podjęcie inter- i transdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów wśród teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy na temat kultury bezpieczeństwa i jej roli we współczesnym świecie.
Redakcja czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa” informuje, iż wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Rada Naukowa

Ryszard Wróblewski – Przewodniczący (Polska)
Brunon Bartz (Niemcy)
Waldemar Koczkodaj (Kanada)
Jana Lasicova (Słowacja)
Jacek Pawłowski (Polska)
Wiktor Porada (Czechy)
Janusz Sztumski (Polska)
Eugeniusz Wilk (Polska)

Redakcja

Redaktor naczelny: Marian Cieślarczyk
Zastępcy redaktora naczelnego: Agnieszka Filipek, Joanna Ważniewska
Sekretarz redakcji: Daria Krzewniak
Redaktor statystyczny: Agata Marcysiak
Redaktorzy językowi: Joanna Kuć (język polski), Łukasz Ciołek (język angielski)
Redaktor techniczny: Łukasz Ciołek

Redaktorzy tematyczni

Robert Białoskórski (bezpieczeństwo militarne)
Włodzimierz Fehler (bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo polityczne)
Stanisław Jarmoszko (bezpieczeństwo społeczne)
Romuald Kalinowski (obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe)
Mariusz Kubiak (bezpieczeństwo kulturowe)
Jerzy Kunikowski (edukacja dla bezpieczeństwa)
Agata Marcysiak (bezpieczeństwo ekonomiczne)
Ryszard Rosa (filozofia bezpieczeństwa)
Andrzej W. Świderski (bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne)
Konrad Walczuk (bezpieczeństwo prawne)
Henryk Wyrębek (bezpieczeństwo informacyjne)

Recenzenci

Brunon Bartz (Niemcy)
Agata Cudowska (Białystok)
Stanisław Dworecki (Warszawa)
Robert Gałązkowski (Warszawa)
Ryszard Jakubczak (Szczytno)
Jarosław Kardas (Siedlce)
Waldemar Kitler (Warszawa)
Waldemar Koczkodaj (Kanada)
Jerzy Konieczny (Poznań)
Janusz Kostecki (Warszawa)
Jana Lasicova (Słowacja)
Marek Leszczyński (Kielce)
Jan Maciejewski (Wrocław)
Maciej Marszałek (Warszawa)

Wiktor Porada (Czechy)
Robert Ptaszek (Lublin)
Stanisław Sirko (Warszawa)
Grzegorz Sobolewski (Warszawa)
Zenon Stachowiak (Warszawa)
Jadwiga Stawnicka (Katowice)
Mirosław Sułek (Warszawa)
Tadeusz Szczurek (Warszawa)
Stanisław Śladkowski (Gdynia)
Jarosław Teska (Gdynia)
Zenon Trejnis (Warszawa)
Bernard Wiśniewski (Szczytno)
Mariusz Zieliński (Gdynia)

Informacje dla Autorów

 1. W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne wyniki badań, artykuły przeglądowe, recenzje oraz sprawozdania z konferencji naukowych.
 2. Przesłane do wydawnictwa teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach.
 3. Nadesłane artykuły powinny spełniać wymogi edytorskie, określone przez redakcję czasopisma.
 4. Przed publikacją każdy tekst podlega zewnętrznym recenzjom – ich pozytywny wynik stanowi warunek opublikowania artykułu.
  Procedura recenzowania dostosowana jest do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 5. Przesłane teksty powinny zawierać pełną informację na temat danych Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych (imię i nazwisko, afiliację, numer telefonu, adres e-mail i adres do korespondencji).
 6. Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenie autora.
 7. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
 8. Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą autorzy.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów.

Wymagania techniczno-edytorskie

Materiał do publikacji należy składać w formie elektronicznej (plik zapisany w programie MS Word – doc/docx) na adres mailowy: tcbpb@uph.edu.pl. Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego), recenzja – do 15.000 znaków, a sprawozdanie – do 10.000 znaków. Przesłany artykuł powinien zawierać:

 1. informacje o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji; tytuł artykułu oraz jego tłumaczenie w języku angielskim;
 2. streszczenie w języku polskim i języku angielskim (do 1.000 znaków) – powinno syntetycznie przedstawiać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski;
 3. do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
 4. bibliografię, w której zamieszczone są wyłącznie pozycje wykorzystane w artykule. Odwołując się do źródeł internetowych należy podać w nawiasie datę dostępu oraz usunąć hiperłącza.
Format tekstu A4; czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 2; wszystkie marginesy 2.5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); ciągła numeracja stron (w prawym górnym rogu); akapity wyróżnione wcięciem 0.5 od lewej; przypisy dolne, tradycyjne automatycznie numerowane. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać za pomocą czcionki półgrubej (semibold/bold) bądź kursywy (italic). Tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane (konieczne jest podanie ich źródła). Szczegółowe techniczne wytyczne zawiera szablon artykułu.

Procedura recenzowania

 1. Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie określone przez redakcję.
 2. Każdy artykuł podlega procedurze dopuszczenia do recenzji.
  1. Redaktor tematyczny określa wartość merytoryczną nadesłanego tekstu i rekomenduje go redaktorowi naczelnemu;
  2. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o przekazaniu artykułu do recenzji Recenzentowi, będącemu specjalistą w podejmowanej przez Autora problematyce;
  3. publikację poddaje się ocenie dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych;
  4. recenzja ma postać pisemną i kończy się dopuszczeniem lub odrzuceniem nadesłanej publikacji;
  5. recenzja odbywa się w trybie podwójnej anonimowości („double-blind review process”), co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości, w związku z czym nie wymaga się od recenzentów i autorów pisemnej deklaracji obraku konfliktu interesów między nimi;
  6. nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.
 3. Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomości przynajmniej raz w roku. Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa”.
 4. Recenzent wypełnia formularz recenzji, umieszczony na stronie internetowej czasopisma.
  Ostateczna ocena artykułu przybiera jedną z czterech postaci:
  1. rekomendowany do opublikowania bez żadnych poprawek;
  2. rekomendowany do opublikowania po niewielkich poprawkach (bez konieczności ponownej recenzji);
  3. rekomendowany do opublikowania po znaczących poprawkach (konieczność ponownej recenzji);
  4. nie rekomendowany do opublikowania.
 5. Teksty bez poprawek kierowane są do druku.
 6. Teksty wymagające poprawek przesyłane są Autorom do korekty zgodnie z uwagami Recenzentów.
 7. W przypadku jednej bądź dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do opublikowania. Informację o odrzuceniu artykułu redakcja przesyła do jego Autora.
 8. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości czasopisma, redakcja wprowadziła procedury związane z przeciwdziałaniem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, będącymi przejawami nierzetelności naukowej.
  1. z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
  2. z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji;
  3. składając artykuł do publikacji Autor oświadcza, że jest jedynym Autorem i posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego materiału, a ponadto informuje, że nie był on wcześniej publikowany i nie został zgłoszony do publikacji w innej redakcji;
  4. w przypadku dzieła będącego wynikiem współpracy należy podać wkład poszczególnych Autorów w powstałe dzieło (imię i nazwisko współautora, afiliację, procentowy udział współautora w powstaniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych w przygotowaniu dzieła);
  5. Autor zobowiązany jest do wskazania źródeł finansowania publikacji w ramach projektów badawczych, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
  6. wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez redakcję ujawniane, a informacje o nich zostaną przekazane podmiotom zatrudniającym Autora.

Adres Redakcji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 17/19 (DS nr 4), pokój nr 19
08-110 Siedlce
PL – Polska
e-mail: tcbpb@uph.edu.pl
Radaktor naczelny: Marian Cieślarczyk
Zastępcy: Agnieszka Filipek | Joanna Ważniewska
Sekretarz redakcji: >Daria Krzewniak

Wydania czasopisma

Kultura Bezpieczeństwa nr 1-2/2014

Kultura Bezpieczeństwa nr 3-4/2015

Kultura Bezpieczeństwa nr 5/2016

Kultura Bezpieczeństwa nr 6/2016

Kultura Bezpieczeństwa nr 7/2017

Kultura Bezpieczeństwa nr 8/2017

Kultura Bezpieczeństwa nr 9/2018

Kultura Bezpieczeństwa nr 10/2018