Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” // TCBPB
Kultura Bezpieczeństwa
Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” (ISSN 2353-6608) wydawane jest od 2014 roku – jako półrocznik – przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Czasopismo podejmuje problematykę szeroko rozumianego bezpie­czeń­stwa. Przedmiotem szczególnego zainteresowania publikowanych tekstów jest fenomen kultury bezpieczeństwa, rozważany na trzech płaszczyznach: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Stałą część czasopisma stano­wią także recenzje publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności oraz informacje na temat konferencji naukowych realizowanych w tym obszarze.
Celem czasopisma jest podjęcie inter- i transdyscyplinarnej debaty i wymia­ny poglądów wśród teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy na te­mat kultury bezpieczeństwa i jej roli we współczesnym świecie.
Redakcja czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa” informuje, iż wersją pierwo­tną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.
Ryszard Wróblewski – Przewodniczący (Polska)
Brunon Bartz (Niemcy)
Waldemar Koczkodaj (Kanada)
Jana Lasicova (Słowacja)
Jacek Pawłowski (Polska)
Wiktor Porada (Czechy)
Janusz Sztumski (Polska)
Eugeniusz Wilk (Polska)
Redaktor naczelny: Marian Cieślarczyk
Zastępcy redaktora naczelnego: Agnieszka Filipek, Joanna Ważniewska
Sekretarz redakcji: Daria Krzewniak
Redaktor statystyczny: Agata Marcysiak
Redaktorzy językowi: Joanna Kuć (język polski), Łukasz Ciołek (język angiel­ski)
Redaktor techniczny: Łukasz Ciołek
Robert Białoskórski (bezpieczeństwo militarne)
Włodzimierz Fehler (bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo polityczne)
Stanisław Jarmoszko (bezpieczeństwo społeczne)
Romuald Kalinowski (obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe)
Mariusz Kubiak (bezpieczeństwo kulturowe)
Jerzy Kunikowski (edukacja dla bezpieczeństwa)
Agata Marcysiak (bezpieczeństwo ekonomiczne)
Ryszard Rosa (filozofia bezpieczeństwa)
Andrzej W. Świderski (bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne)
Konrad Walczuk (bezpieczeństwo prawne)
Henryk Wyrębek (bezpieczeństwo informacyjne)
Brunon Bartz (Niemcy)
Agata Cudowska (Białystok)
Stanisław Dworecki (Warszawa)
Robert Gałązkowski (Warszawa)
Ryszard Jakubczak (Szczytno)
Jarosław Kardas (Siedlce)
Waldemar Kitler (Warszawa)
Waldemar Koczkodaj (Kanada)
Jerzy Konieczny (Poznań)
Janusz Kostecki (Warszawa)
Jana Lasicova (Słowacja)
Marek Leszczyński (Kielce)
Jan Maciejewski (Wrocław)
Maciej Marszałek (Warszawa)
Wiktor Porada (Czechy)
Robert Ptaszek (Lublin)
Stanisław Sirko (Warszawa)
Grzegorz Sobolewski (Warszawa)
Zenon Stachowiak (Warszawa)
Jadwiga Stawnicka (Katowice)
Mirosław Sułek (Warszawa)
Tadeusz Szczurek (Warszawa)
Stanisław Śladkowski (Gdynia)
Jarosław Teska (Gdynia)
Zenon Trejnis (Warszawa)
Bernard Wiśniewski (Szczytno)
Mariusz Zieliński (Gdynia)
 1. W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne wyniki badań, artykuły przeglądowe, recenzje oraz sprawozdania z konferencji naukowych.
 2. Przesłane do wydawnictwa teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach.
 3. Nadesłane artykuły powinny spełniać wymogi edytorskie, określone przez redakcję czasopisma.
 4. Przed publikacją każdy tekst podlega zewnętrznym recenzjom – ich pozytywny wynik stanowi warunek opublikowania artykułu. Procedura recenzowania dostosowana jest do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w proce­durach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 5. Przesłane teksty powinny zawierać pełną informację na temat danych Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych (imię i nazwisko, afiliację, numer telefonu, adres e-mail i adres do kores­pondencji).
 6. Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenie autora.
 7. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
 8. Za treści prezentowane w artykułach odpowiedzialność ponoszą auto­rzy.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Materiał do publikacji należy składać w formie elektronicznej (plik zapisany w programie MS Word – doc/docx) na adres mailowy:
tcbpb@uph.edu.pl
Artykuł powinien liczyć od 20.000 do 40.000 znaków (bez streszczenia oraz wykazu bibliograficznego), recenzja – do 15.000 znaków, a sprawozdanie – do 10.000 znaków.
Przesłany artykuł powinien zawierać:
 1. informacje o autorze – stopień/tytuł naukowy, nazwę uczelni (jednostki) i wydziału (instytutu), zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz numer telefonu i adres do korespondencji; tytuł artykułu oraz jego tłumaczenie w języku angielskim;
 2. streszczenie w języku polskim i języku angielskim (do 1.000 znaków) – powinno syntetycznie przedstawiać cele, hipotezy, metody analizy oraz główne wnioski;
 3. do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim;
 4. bibliografię, w której zamieszczone są wyłącznie pozycje wykorzystane w artykule. Odwołując się do źródeł internetowych należy podać w na­wiasie datę dostępu oraz usunąć hiperłącza.
Format tekstu A4; czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 2; wszy­stkie marginesy 2.5 cm; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyju­stowanie); ciągła numeracja stron (w prawym górnym rogu); akapity wyróżnione wcięciem 0.5 od lewej; przypisy dolne, tradycyjne automa­tycznie numerowane. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać za pomocą czcionki półgrubej (semibold/bold) bądź kursywy (italic).
Tabele, schematy, rysunki, wykresy powinny być kolejno numerowane i odpowiednio nazwane (konieczne jest podanie ich źródła).
Szczegółowe techniczne wytyczne zawarte są w szablonie atykułu.
szablon artykułu (docx)
szablon artykułu (pdf)
 1. Artykuł musi spełniać wymogi techniczne i edytorskie określone przez redakcję.
 2. Każdy artykuł podlega procedurze dopuszczenia do recenzji.
  1. Redaktor tematyczny określa wartość merytoryczną nadesłanego tekstu i rekomenduje go redaktorowi naczelnemu;
  2. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o przekazaniu artykułu do recenzji Recenzentowi, będącemu specjalistą w podejmowanej przez Autora problematyce;
  3. publikację poddaje się ocenie dwóch niezależnych recenzentów zewnę­trznych;
  4. recenzja ma postać pisemną i kończy się dopuszczeniem lub odrzuce­niem nadesłanej publikacji;
  5. recenzja odbywa się w trybie podwójnej anonimowości („double-blind review process”), co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości, w związku z czym nie wymaga się od recenzentów i auto­rów pisemnej deklaracji o braku konfliktu interesów między nimi;
  6. nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.
 3. Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomości przy­najmniej raz w roku. Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej czasopisma „Kultura Bezpieczeństwa”.
 4. Recenzent wypełnia formularz recenzji, umieszczony na stronie inter­netowej czasopisma.
  Ostateczna ocena artykułu przybiera jedną z czterech postaci:
  1. rekomendowany do opublikowania bez żadnych poprawek;
  2. rekomendowany do opublikowania po niewielkich poprawkach (bez konieczności ponownej recenzji);
  3. rekomendowany do opublikowania po znaczących poprawkach (ko­nieczność ponownej recenzji);
  4. nie rekomendowany do opublikowania.
 5. Teksty bez poprawek kierowane są do druku.
 6. Teksty wymagające poprawek przesyłane są Autorom do korekty zgod­nie z uwagami Recenzentów.
 7. W przypadku jednej bądź dwóch recenzji negatywnych, artykuł nie jest dopuszczony do opublikowania. Informację o odrzuceniu artykułu reda­kcja przesyła do jego Autora.
 8. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości czasopisma, redakcja wprowa­dziła procedury związane z przeciwdziałaniem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, będącymi przejawami nierzetelności naukowej.
  1. z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
  2. z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomi­mo to jest autorem/współautorem publikacji;
  3. składając artykuł do publikacji Autor oświadcza, że jest jedynym Autorem i posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego mate­riału, a ponadto informuje, że nie był on wcześniej publikowany i nie został zgłoszony do publikacji w innej redakcji;
  4. w przypadku dzieła będącego wynikiem współpracy należy podać wkład poszczególnych Autorów w powstałe dzieło (imię i nazwisko współ­autora, afiliację, procentowy udział współautora w powstaniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych w przy­gotowaniu dzieła);
  5. Autor zobowiązany jest do wskazania źródeł finansowania publikacji w ra­mach projektów badawczych, wkładu instytucji naukowo-badaw­czych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
  6. wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez redakcję ujawniane, a informacje o nich zostaną przeka­zane podmiotom zatrudniającym Autora.
formularz oceny redaktora tematycznego (docx)
formularz oceny redaktora tematycznego (pdf)
formularz recenzji (docx)
formularz recenzji (pdf)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 17/19 (DS nr 4), pokój nr 19
08-110 Siedlce
PL – Polska
e-mail: tcbpb@uph.edu.pl

Radaktor naczelny: Marian Cieślarczyk
Zastępcy: Agnieszka Filipek  |  Joanna Ważniewska
Sekretarz redakcji: Daria Krzewniak
back 2 top