Misja i cele // TCBPB
Misja i cele
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa jest jed­nostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodni­czo-Humanistycznego w Siedlcach.
Zasadniczym celem Centrum jest rozwijanie zainteresowań pracowników naukowych i studentów UPH w zakresie problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa, postrzeganej w świetle specjalistycznej wiedzy naukowej – „budowanie” środowiska naukowego zajmującego się teoretycznymi i em­pirycznymi badaniami proble­mów bezpieczeństwa) w oparciu o wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.
Misja Centrum obejmuje rozwijanie badań problemów bezpieczeństwa w jego różnych sferach i wymiarach dla potrzeb:
 • dydaktyki na kierunkach studiów realizowanych w UPH,
 • praktyki rozwiązywania problemów bezpieczeństwa,
 • doskonalenia metod badania problemów bezpieczeństwa.
Prace Centrum ukierunkowane są także na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa kadry i studentów UPH oraz mieszkańców Siedlec i regionu.
Centrum realizuje następujące funkcje:
 • naukowo-badawcze,
 • edukacyjne,
 • prakseologiczne,
 • integracyjne,
 • promocyjne.
W zakresie funkcji naukowo-badawczej zadania Centrum obejmują:
 • realizację badań naukowych o charakterze teoretycznym i empirycz­nym (granty),
 • realizację badań o charakterze metodologicznym,
 • organizację konferencji naukowych,
 • publikowanie wyników badań naukowych,
 • inne rodzaje działalności naukowej.
W odniesieniu do funkcji edukacyjnej zadania Centrum obejmują:
 • opracowywanie i publikowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów UPH (wspierając kadrę Katedry Bezpieczeństwa Narodowego) i dla innych zaintereso­wanych instytucji i środowisk, które realizują specjalności międzywy­działowe,
 • inne rodzaje działalności dydaktycznej.
W zakresie funkcji prakseologicznej zadania Centrum obejmują:
 • działalność ekspercką i doradczą,
 • inne rodzaje działalności publicznej, nie kolidujące z misją Centrum.
W zakresie funkcji integracyjnej zadania Centrum obejmują:
 • integrację i rozwój środowiska naukowego kadry i studentów jednostek organizacyjnych UPH oraz innych uczelni i ośrodków naukowo-badaw­czych zajmujących się badaniami szeroko rozumianych problemów bez­pieczeństwa i obronności,
 • integrację środowisk naukowych i praktyków w celu rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym (regionalnym),
 • integrację i rozwój dyscyplin i dziedzin wiedzy dla potrzeb badań pro­blemów bezpieczeństwa i obronności oraz dla potrzeb edukacji i prak­tyki.
W realizacji funkcji promocyjnej zadania Centrum obejmują:
 • promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obro­nności,
 • promocję metod badania problemów bezpieczeństwa i szeroko rozu­mianej obronności,
 • inspirację i pomoc w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa kadry i stu­dentów UPH oraz środowisk lokalnych,
 • promocję UPH i jej jednostek naukowo-badawczych,
 • promocję Siedlec i regionu w Polsce i w Europie.