Misja i cele // TCBPB

Misja i cele

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zasadniczym celem Centrum jest rozwijanie zainteresowań pracowników naukowych i studentów UPH w zakresie problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa, postrzeganej w świetle specjalistycznej wiedzy naukowej – „budowanie” środowiska naukowego zajmującego się teoretycznymi i empirycznymi badaniami problemów bezpieczeństwa) w oparciu o wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.
Misja Centrum obejmuje rozwijanie badań problemów bezpieczeństwa w jego różnych sferach i wymiarach dla potrzeb:

 • dydaktyki na kierunkach studiów realizowanych w UPH,
 • praktyki rozwiązywania problemów bezpieczeństwa,
 • doskonalenia metod badania problemów bezpieczeństwa.

Prace Centrum ukierunkowane są także na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa kadry i studentów UPH oraz mieszkańców Siedlec i regionu.
Centrum realizuje następujące funkcje:

 • naukowo-badawcze,
 • edukacyjne,
 • prakseologiczne,
 • integracyjne,
 • promocyjne.

W zakresie funkcji naukowo-badawczej zadania Centrum obejmują:

 • realizację badań naukowych o charakterze teoretycznym i empirycznym (granty),
 • realizację badań o charakterze metodologicznym,
 • organizację konferencji naukowych,
 • publikowanie wyników badań naukowych,
 • inne rodzaje działalności naukowej.

W odniesieniu do funkcji edukacyjnej zadania Centrum obejmują:

 • opracowywanie i publikowanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów UPH i dla innych zainteresowanych instytucji i środowisk, które realizują specjalności międzywydziałowe,
 • inne rodzaje działalności dydaktycznej.

W zakresie funkcji prakseologicznej zadania Centrum obejmują:

 • działalność ekspercką i doradczą,
 • inne rodzaje działalności publicznej, nie kolidujące z misją Centrum.

W zakresie funkcji integracyjnej zadania Centrum obejmują:

 • integrację i rozwój środowiska naukowego kadry i studentów jednostek organizacyjnych UPH oraz innych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się badaniami szeroko rozumianych problemów bezpieczeństwa i obronności,
 • integrację środowisk naukowych i praktyków w celu rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym (regionalnym),
 • integrację i rozwój dyscyplin i dziedzin wiedzy dla potrzeb badań problemów bezpieczeństwa i obronności oraz dla potrzeb edukacji i praktyki.

W realizacji funkcji promocyjnej zadania Centrum obejmują:

 • promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności,
 • promocję metod badania problemów bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności,
 • inspirację i pomoc w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa kadry i studentów UPH oraz środowisk lokalnych,
 • promocję UPH i jej jednostek naukowo-badawczych,
 • promocję Siedlec i regionu w Polsce i w Europie.