Współpraca // TCBPB
Współpraca
W ramach Transdycyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeń­stwa funkcjonują zespoły złożone z ekspertów i współpracowników, których obszar działania koncentruje się na zagadnieniach dotyczących:
 • bezpieczeństwa ekologicznego
 • bezpieczeństwa ekonomicznego
 • bezpieczeństwa energetycznego
 • bezpieczeństwa informacyjnego
 • bezpieczeństwa kulturowego
 • bezpieczeństwa międzynarodowego
 • bezpieczeństwa militarnego
 • bezpieczeństwa politycznego
 • bezpieczeństwa prawnego
 • bezpieczeństwa psychologicznego
 • bezpieczeństwa publicznego
 • bezpieczeństwa społecznego
 • bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwa zdrowotnego
 • kultury bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa i obrony
 • metodologii badań problemów bezpieczeństwa
 • zarządzania bezpieczeństwem i obronnością
 • zarządzania kryzysowego
W pracach zespołów uczestniczy 79 ekspertów i 37 współpracowników z następujących ośrodków akademickich:
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Collegium Civitas
 • Collegium Mazovia
 • Laurentian University
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsud­skie­go z siedzibą w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Vysoké učení technické v Brně