Wydarzenia // TCBPB
Wydarzenia

21-22.01.2009 r.

Pierwsze zebranie Zespołu.
Informacja przewodniczącego o celach, funkcjach i zadaniach TCBPB oraz sposobach ich realizacji. Dyskusja i podjęcie odpowiednich decyzji.

22.02.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Rozpoczęcie prac zwiazanych z przygotowaniem I. Transdyscyplinarnej Konferencji „Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej”.
Informacja internetowa o rozpoczęciu działalności TCBPB.

04.03.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Dyskusja o potrzebie zmiany formuły działalności – z Transdyscyplinar­nego Zespołu Badania Problemów Bezpieczeństwa na Transdyscypli­narne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa.
Rozpoczęcie prac nad Regulaminem TCBPB.
Konsultacje z prawnikami Akademii Podlaskiej.

08.04.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Przyjęcie projektu Regulaminu TCBPB i informacja o stopniu zaawanso­wania prac związanych z przygotowaniem konferencji.

06.05.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Informacja przewodniczącego Zespołu o zadaniu otrzymanym od Rek­tora AP i o sposobie jego realizacji. Rozpoczęcie prac związanych z uru­chomieniem strony internetowej.
Dyskusja nad projektami logo Centrum i zaakceptowanie logo.

03.06.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z przygotowaniem konferencji. Dopracowanie formuły konferencji i podział zadań szcze­gółowych.

24.06.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Powołanie Komitetu Naukowego i sekretariatu konferencji. Informacja o osobach, które przyjęły zaproszenie do udziału wsesji plenarnej i tematyce ich referatów.
Informacja o realizacji zadania zleconego przez Rektora AP.

08.07.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Ocena stopnia zaawansowania przygotowań do konferencji. Uszcze­gółowienie zadań dla członków Zespołu.

22.09.2009 r.

I Transdyscyplinarna Konferencja „Pokonać kryzys – żyć bez­pie­czniej”.

28.09.2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Akademii Podlaskiej w sprawie utwo­rzenia Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpie­czeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

17.12.2009 r.

Spotkanie z przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

27.05.2010 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Cen­trum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

21.10.2010 r.

II Transdyscyplinarna Konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne obywa­teli w Polsce”.

2011 r.

II posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

14.10.2011 r.

III Transdyscyplinarna Konferencja „Promieniowanie jako szansa i za­grożenie dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka”.

26-27.04.2012 r.

I Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie.

28.06.2012 r.

III posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

25-26.04.2013 r.

II Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „O potrzebie badania kultury bezpie­czeństwa i mo­żliwościach wykorzystania wyników tych badań w zarzą­dzaniu kryzyso­wym”.

03.07.2013 r.

IV posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

24-25.04.2014 r.

III Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Bezpieczeństwo i obronność – odkry­wanie znaczeń. Ujęcia: formalno-prawne, naukowo-badawcze i dyda­ktyczne”.

16-17.10.2014 r.

IV Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo zdro­wotne w Polsce – uwarunkowania personalne i stru­kturalne”, połą­czona z jubileuszem 5-lecia TCBPB”.

23-24.04.2015 r.

IV Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności”.

26.11.2015 r.

V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „O potrzebie i możliwoś­ciach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjona­riuszy służb mundurowych”.

21-22.04.2016 r.

V Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeń­stwie i Obronności „W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością”.

15.11.2016 r.

VI Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ziemia i kosmos – wyzwania, szanse, zagrożenia”.

20-21.04.2017 r.

VI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Diagnozowanie i doskonalenie bez­pieczeństwa w wymiarze lokalnym”.

26-27.04.2018 r.

VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”.

25-26.04.2019 r.

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie „Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”.

2 top