Wydarzenia // TCBPB
Wydarzenia

21-22.01.2009 r.

Pierwsze zebranie Zespołu.
Informacja przewodniczącego o celach, funkcjach i zadaniach TCBPB oraz sposobach ich realizacji. Dyskusja i podjęcie odpowiednich decyzji.

22.02.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Rozpoczęcie prac zwiazanych z przygotowaniem I. Transdyscyplinarnej Konferencji nt. „Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej”.
Informacja internetowa o rozpoczęciu działalności TCBPB.

04.03.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Dyskusja o potrzebie zmiany formuły działalności – z Transdyscyplinar­nego Zespołu Badania Problemów Bezpieczeństwa na Transdyscypli­narne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa.
Rozpoczęcie prac nad Regulaminem TCBPB.
Konsultacje z prawnikami Akademii Podlaskiej.

08.04.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Przyjęcie projektu Regulaminu TCBPB i informacja o stopniu zaawanso­wania prac związanych z przygotowaniem konferencji.

06.05.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Informacja przewodniczącego Zespołu o zadaniu otrzymanym od Rek­tora AP i o sposobie jego realizacji. Rozpoczęcie prac związanych z uru­chomieniem strony internetowej.
Dyskusja nad projektami logo Centrum i zaakceptowanie logo.

03.06.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z przygotowaniem konferencji. Dopracowanie formuły konferencji i podział zadań szcze­gółowych.

24.06.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Powołanie Komitetu Naukowego i sekretariatu konferencji.
Informacja o osobach, które przyjęły zaproszenie do udziału w sesji plenarnej i tematyce ich referatów.
Informacja o realizacji zadania zleconego przez Rektora AP.

08.07.2009 r.

Zebranie Zespołu.
Ocena stopnia zaawansowania przygotowań do konferencji. Uszcze­gółowienie zadań dla członków Zespołu.

28.09.2009 r.

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Akademii Podlaskiej w sprawie utwo­rzenia Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpie­czeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

27.05.2010 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Cen­trum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

2011 r.

II. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

14.10.2011 r.

III. Transdyscyplinarna Konferencja nt. „Promieniowanie jako szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka”.

26-27.04.2012 r.

I. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie.

28.06.2012 r.

III. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

25-26.04.2013 r.

II. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „O potrzebie badania kultury bezpie­czeństwa i mo­żliwościach wykorzystania wyników tych badań w zarzą­dzaniu kryzyso­wym”.

03.07.2013 r.

IV. posiedzenie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Ba­dania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego.

24-25.04.2014 r.

III. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności „Bezpieczeństwo i obronność – odkry­wanie znaczeń. Ujęcia: formalno-prawne, naukowo-badawcze i dyda­ktyczne”.

23-24.04.2015 r.

IV. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Na­ukach o Bezpieczeństwie i Obronności na temat „Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności”.

20-21.04.2017 r.

VI. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności na temat „Diagnozowanie i doskona­lenie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym”.

26-27.04.2018 r.

VII. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności na temat „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”.

25-26.04.2019 r.

VIII. Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie „Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie”.

29.05.2019 r.

Zebranie Rady Programowej Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego.
Porządek zebrania Rady TCBPB:
• Powitanie zebranych
• Przyjęcie porządku zebrania

I. Ogólna informacja o dotychczasowej działalności Centrum
II. Efekty pracy Centrum w latach 2017-2018
III. Założenia strategiczne działalności Centrum na lata 2019-2024
w świetle Ustawy 2.0
IV. Dyskusja, udzielenie absolutorium dla kierownictwa Centrum
V. Wnioski, podsumowanie zebrania.

17.06.2020 r.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – reprezento­wany przez Rektor Uczelni profesor Tamarę Zacharuk – został sygnatariuszem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Deklaracji jest → Urząd Transportu Kolejowego na czele z Prezesem dr. inż. Ignacym Górą.
Uwzględniając obecne uwarunkowania epidemiczne, podpisanie doku­mentu odbyło się w sposób zdalny w trakcie połączenia wideokon­ferencyjnego.

back 2 top